Szakértői kirendeléssel kapcsolatos tudnivalók

 

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK:

229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet

43.§ (4) A tankerületi központ eljárásában szakértőként – a tankerületi központ kirendelése alapján – az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: Gyakorló Szakszolgálat) vagy az a szakértői bizottság jár el, amely az eljárásban érintett szakértői véleményt kiállította.

Forrás: njt.hu

Az ELTE GYOPSZ  bevonása  szakértőként akkor indokolt, ha a kérdés diagnosztikai tartalmú és sajátos nevelési igénnyel kapcsolatos, az alábbi  tartalmakat érintően:

 • Ha a vitás kérdés kizárólag diagnosztikai jellegű, és halmozott fogyatékossággal (kettőnél több fogyatékosságtípus együttes előfordulása) kapcsolatos,
 • értelmi fogyatékossággal kapcsolatos jogorvoslati eljárásban, ha a felülvizsgálathoz nem áll rendelkezésre más intelligenciavizsgáló eljárás az érintett szakértői bizottságnál, mint amellyel a "megtámadott" eljárás során már vizsgálták a gyermeket, és egyebekben a gyermek/tanuló fejlődésének jellegzetességei, szociális érettsége már feltárt, vagy
 • a szülő kizárólag az érzékszervi, vagy mozgásfogyatékosság tényével, vagy súlyosságával nem ért egyet.

Hivatk.: EMMI VIII/ 782/2020/ KOZNEVIG iktsz. levele

 

AZ ESETKEZELÉSEK ÜGYMENETE:

A szakértői tevékenység keretében első lépésként az eset hátterének feltárására és annak eldöntésére kerül sor, hogy szükség van-e kontakt vizsgálatra.  Intézményünk összetett diagnosztikai kérdésekben jár el, ilyenkor a hazai protokolloknak és nemzetközi diagnosztikus rendszereknek (DSM-5, fogyatékossággal összefüggő egészségügyi diagnózisok esetén BNO-10, FNO) megfelelően kivitelezzük az állapotmegismerési folyamat lépéseit, vagy tekintjük át, hogy azok megtörténtek-e.
Rendszerszemléletű, kontakt esetkezeléseink során a szülőkkel és gyermekeikkel, valamint a gyermekeket ismerő / ellátó szakmák szakembereinek kapcsolódó meglátásait figyelembe véve, team-munkában dolgozunk. Esetkezeléseinket a kölcsönös együttműködés és team munka kereteit lefektető ’Diagnosztikus megállapodás’ megkötésével kezdjük.
A jogi szabályozás szerint a gyermek / tanuló ügyét eddig nem ismerő, későbbi felülvizsgálatot, intézménykijelölést NEM végző szakértőként lépünk vitás ügyek esetkezelésébe.
Teamünk sajátossága, hogy a gyógypedagógia összes szakirányát lefedő, pszichológiai, mediációs kompetenciákkal rendelkezve, többféle tünetegyüttes, fogyatékosság együttes fennállása esetén végzünk módszertani tervezést követően komplex vizsgálatokat. Egyetemi gyakorlóintézményként rendelkezésre álló vizsgálóeszközeinkkel -indokolt esetben- az intellektuális képességzavar diagnosztikájában veszünk részt, ha vitás kérdésben már a megelőző vizsgáló team-nek nem áll rendelkezésére elérhető diagnosztikai eszköz.

Komplex állapotmegismerési folyamatunk az előzmények feltárására is hangsúlyosan irányul, így a dokumentum-elemzési időszak, a konzultációk és kontakt vizsgálatok több esetkezelési napot, hosszabb időt vesznek igénybe.
Gyermekvizsgálati szakértésünk formailag, tartalmilag a szakértői bizottsági tevékenységtől eltér, DIAGNOSZTIKAI TARTALMÚ SZAKÉRTŐI KÉRDÉSRE VÁLASZOL.

Szakértés esetén az esetgazda a tankerületi központ, így az ügykezelés során a tankerületi központtal állunk kapcsolatban és szakértői véleményt adunk, melyet a tankerületi központ használ fel intézkedésére.

Amennyiben kontakt vizsgálatra is szükség van:
A 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet 14. § (2) bekezdése értelmében a vizsgálaton mindkét szülőnek jelen kell lennie. Amennyiben csak az egyik szülő tud megjelenni, a vizsgálat megkezdéséhez szükség van a távol maradó fél által kitöltött meghatalmazás vagy bírósági végzés átadására, amely alátámasztja, hogy a vizsgálaton megjelent szülő a gyermeket egyedül képviselheti. Ennek hiányában a vizsgálatot nem áll módunkban lefolytatni.
A 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet 2. számú melléklete értelmében intézményünk 2 vizsgálati időpontot adhat a gyermek számára. Amennyiben ezek egyikén sem jelenik meg és erről hivatalos igazolást (orvosi igazolás, kórházi zárójelentés, stb.) bemutatni nem tud, intézményünk köteles közigazgatási hatósági eljárás megindítását kezdeményezni az illetékes tankerületi központnál.
Tájékoztatjuk a szülő(ke)t, hogy a vidékről utazók igényt tarthatnak a gyermek és egy kísérő részére az útiköltség megtérítéséhez a háziorvostól kért, majd a vizsgálat alkalmával, az Intézményünk által leigazolt nyomtatvánnyal.
A szakértői véleményt kapja: az ügygazda tankerületi központ.

A kontakt vizsgálatokhoz általában bekért dokumentumok:
(a szakértői kérdés tartalmának megfelelően egyéni eltérések lehetnek)

 • minden vizsgálat kapcsán csatolni szükséges:
  • anamnézis kérdőív kitöltve
  • friss, fél évnél nem régebbi audiogram (hallásvizsgálati eredmény)
  • friss, fél évnél nem régebbi látásvizsgálati eredmény
  • megelőző tanulási képességvizsgálatok szakvéleményei, a vizsgálati kérelemhez kapcsolódó orvosi dokumentáció
  • az óvodapedagógus/osztályfőnök által kiadott fél évnél nem régebbi pedagógiai jellemzés (tanulmányi előmenetel, szorgalom, magatartás, közösségi életben való részvétel, szociális kapcsolatok,eddigi intervenció jellegzeteségei: módszertani megközelítés, felzárkóztatás jellege, gyakorisága, fejlesztés tartalma, óraszáma, szakember végzettsége)
  • általános és középiskolás tanulók esetében a magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv tantárgyakat oktató tanárok pedagógiai jellemzése. A pedagógiai jellemzést csak a pedagógus által aláírva (szignó, olvasható név és munkakör megnevezése), intézményi pecséttel ellátva áll módunkban elfogadni.
 • tanulók esetén:
  • az iskolai bizonyítványok másolata minden osztályfokról
 • hallássérült gyermekek / tanulók esetén:
  • nyilatkozat arról, hogy a hallókészülék működése megfelelő
  • friss, fél évnél nem régebbi hallókészülék nélküli audiogram
  • friss, fél évnél nem régebbi hallókészülékkel végzett vizsgálatról készített audiogram
 • látássérült gyermekek/tanulók esetén:
  • a használt segédeszköz előírásával, annak használatával, megfelelőségével összefüggő dokumentum (egészségügyi, gyógypedagógiai)
 • mozgáskorlátozott tanuló esetén:
  • a használt segédeszköz (kommunikációs-, gyógyászati segédeszköz, rehabilitációs eszköz) előírásával, annak használatával, megfelelőségével összefüggő dokumentum (egészségügyi, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai)