Tisztelt Érdeklődők!

Az esetkezelési Kérelmeket továbbra is a honlapunkon benyújtható formanyomtatvány kitöltése, és a kért, csatolandó dokumentumok HIÁNYTALAN benyújtása esetén tudjuk kezelni. Hiányos Kérelem dokumentum beküldése esetén az esetkezelést sajnos nem tudjuk megkezdeni. Kérjük ennek szíves tudomásul vételét!

A beküldéshez szükséges nyomtatványok letöltési linkjei a lap alján találhatók.

Minden kérelem benyújtás előtt kérjük, tájékozódjon, a kérdésével, saját szükségletével, szándékával összefüggő jogszabályokról. Köszönjük!

(A jogszabályok teljes szövegét könnyen és egyszerűen az njt.hu oldalon tudja elérni.)

  • Felhívjuk Tisztelt Klienseink figyelmét, hogy fogyatékosság megállapítása esetén nem szakértői vizsgálatunk dönt az egyes kompenzációs lehetőségek, esélyegyenlőséget biztosító kedvezmények köréről.

Intézményünk illetékességi körét, a kliensek jogait, jogorvoslati lehetőséget

a 15/2013 (II. 26) EMMI rendelet 39.§ tartalmazza.

A rendeletben felsorolt felhasználási körben csak intézményünk dokumentuma elfogadható, egyéb dokumentumokkal azt kiváltani, vagy beküldésük alapján fogyatékosság keletkezését dokumentálni nem lehetséges.

Egészségügyi állapot nem automatikusan jelent fogyatékosságot. Érzékszervi fogyatékosságoknál az állapot kompenzálhatósága is mérlegelési szempont.

  • Fogyatékossággal, esélyegyenlőséggel kapcsolatos tájékozódás:

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról.

Intézményünkben a fogyatékosság típusa, súlyossága, és az egyéni funkcionális állapot kerül leírásra, ezen keresztül a személyre szabott szükségletek.

  • A fogyatékosság állapotának igazolása automatikusan nem jelent nyelvvizsga kedvezményt!

Felsőoktatási intézményekben a kedvezményekről való döntés az adott intézmény kompetenciája.

Az egyes fogyatékosság-típusok esetében a felsőoktatásban alkalmazható kedvezmények különbözőek.

Jogosultságot igazoló dokumentumokkal javasolt a felsőoktatási intézmények esélyegyenlőségi koordinátorait megkeresni. Felvételi jelentkezési szándék esetén a helyi lehetőségekről érdemes előzetesen tájékozódni.

Kapcsolódó jogszabályok:

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (kiemelten 62. §)

A nyelvvizsga központok nyelvvizsgáztatás során a fogyatékos személyek számára módszertani támogatásokat nyújtanak.

Kapcsolódó jogszabály: 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet

az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról, kiemelten: 8.§ (f)

A nyelvvizsga központok vizsgakörülményei eltérőek lehetnek, ezért ezekről a nyelvvizsga központoknál érdemes tájékozódni.

  • Felvételi többletpontok igénybevételének szándéka esetén mindenképp érdemes tanulmányozni a

felvi.hu oldalt

felvételi többletpontokkal kapcsolatban bővebben: LINK

Amennyiben a jelentkező nem fogyatékosságot, hanem tartós vagy krónikus betegséget (pl. cukorbetegség, szénanátha, ételallergia, lisztérzékenység, epilepszia stb.) igazol, többletpont nem adható. Forrás.

  • Már NEM köznevelési rendszerben tanuló, érettségizni szándékozó kérelmezők

az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódjanak (oktatas.hu - jogszabályok, közlemények)

KRESZ vizsgával kapcsolatos jogszabály: 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, kiemelten 12.§ (b)

 

Szakértői bizottsági tevékenységgel kapcsolatos tudnivalók

 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
Hatályos: 2020.09.01-

15. A Gyakorló Szakszolgálatra vonatkozó eltérő szabályok

39. § (1) A Gyakorló Szakszolgálat a (2)–(13) bekezdésében meghatározott esetekben szakértői bizottságként, egyéb, jogszabályban meghatározott esetekben szakértőként jár el.

(2) A szakértői bizottságként eljáró Gyakorló Szakszolgálat feladata a tanulmányok, vizsgák és a felsőoktatási felvételi eljárás során adható kedvezményekre való jogosultság megítélése érdekében a sajátos nevelési igény, fogyatékosság megállapítása vagy kizárása

a) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62. § (11)–(12) bekezdésében és 63. § (3) bekezdésében foglalt esetben,

b) ha az érettségi vizsgára jelentkező személy tanulói jogviszonnyal már nem rendelkezik és a tanulói jogviszony megszűnése után következett be olyan állapot, amely alapján sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye,

c) ha a vizsgálatot a nyelvvizsgára jelentkező személy a nyelvvizsga során adható kedvezmények biztosítása érdekében kezdeményezi,

d) ha a vizsgálatot a tanulói jogviszony megszűnése után a KRESZ-vizsga során adható kedvezmények biztosítása érdekében kezdeményezi,

és a kérelmező érvényes szakértői véleménnyel nem rendelkezik.

Forrás: njt.hu

Érvényes, korábban a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat (vagy jogelőd intézménye) által kiadott, SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYT (BTMN nem az!)  igazoló szakértői véleményt közvetlenül a felsőoktatási intézmény, nyelvvizsga központ számára kell benyújtani. Ilyen esetben intézményünk nem jár el.

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK:

A Gyakorló Szakszolgálat feladata a tanulmányok, vizsgák és a felsőoktatási felvételi eljárás során adható kedvezményekre való jogosultság megítélése érdekében a sajátos nevelési igény, fogyatékosság megállapítása vagy kizárása.

FONTOS HANGSÚLYOZNI TEHÁT, HOGY JOGÉRVÉNYES ELJÁRÁST FOGYATÉKOSSÁGGAL KAPCSOLATOS ESETEKBEN ÁLL MÓDUNKBAN LEFOLYTATNI.

Olyan esetekben, amikor a vizsgálatot kérő személy
tartósan vagy véglegesen
- érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával  él,
- amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.

FELNŐTT ÉLETKORBAN A JOGSZABÁLY SZERINT a köznevelés rendszerében alacsonyabb életkorban, intervenciós, fejlesztési, átmeneti ellátási kategóriaként használt BTMN, azaz beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézségre vonatkozó tevékenységet NEM VÉGZÜNK.

A fogyatékosság keletkezésére vonatkozóan - indokolt esetben - szakorvosi, vagy korábbi, pedagógiai szakszolgálat pedagógiai bizottsága (vagy jogelőd intézménye) által kiállított dokumentációt fogadunk be, egyéb típusú dokumentumot - igazolásként - nem!

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a tanulási problémákkal összefüggő fejlődési zavarok -azok sajátosságai miatt-  a fejlődés korai fázisától ható tényezőként vannak jelen. Felnőtt személyeknél a fogyatékosság megállapítása szakmailag indokolt esetben, és jól körülírható okok, háttértényezők mentén történik. A tapasztalt tünetek automatikus diagnosztikus besorolást nem jelentenek.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy „fejlődéses előzménynek” a felnőttkort megelőzően leírható állapotok tekinthetők.

Felnőttkorban, a vizsgálatot megelőzően született bármilyen tartalmú vizsgálati eredmény, diagnózis önmagában "fejlődéses előzményként" nem elfogadható, vizsgálatunkat nem helyettesíti vagy váltja ki.

Az állapotmegismerés több lépcsős team munkában történik, melynek első lépése a dokumentumelemzés.

A diagnosztikai kompetenciánkba tartozó személyek köre:

  • felsőoktatásba jelentkező személy, aki a felvételi eljárás során adható kedvezményekre való jogosultság megállapítását kezdeményezi,
  • érettségi vizsgára jelentkező személy, aki tanulói jogviszonnyal már nem rendelkezik és a tanulói jogviszony megszűnése után következett be olyan állapot, amely alapján sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye,
  • nyelvvizsgára jelentkező személy, ha a vizsgálatot a nyelvvizsga során adható kedvezmények biztosítása érdekében kezdeményezi,
  • olyan személy, aki a vizsgálatot a tanulói jogviszony megszűnése után a KRESZ-vizsga során adható kedvezmények biztosítása érdekében kezdeményezi,
  • és a kérelmező érvényes szakértői véleménnyel nem rendelkezik.

A 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 39§ szerint

3) A szakértői bizottságként eljáró Gyakorló Szakszolgálat eljárása az érintett jelentkező, tanuló, vizsgázó, hallgató kérelmére indul.

Intézményünk a jogszabálynak megfelelően az érvényes szakértői véleménnyel nem rendelkező személyek esetében végzi a fogyatékosság megállapítását/kizárását.

4) A kérelmező vizsgálati kérelmét el kell utasítani, ha a kérelmező által benyújtott orvosi és pedagógiai dokumentumokból, az előzmények feltárásából és elemzéséből megállapítható, hogy a sajátos nevelési igény, fogyatékosság nem áll fenn.

(11) A szakértői bizottságként eljáró Gyakorló Szakszolgálat (2) bekezdésben meghatározott tevékenysége térítésköteles.

A térítés összege 10.000.- Ft, melynek befizetése a 10032000-01426201-00000000 számlaszámra, a „kérelmező neve:…T 0080, T181, KK 6703/04” Közlemény beírásával történhet. Kérjük, hogy a banki átutalás bizonylatát a kérelemmel együtt küldje be, az esetkezelés ez után kezdődik.

A folyamat szabályozásának további tartalmi elemeiről, a térítési díj csökkentéséről, a jogorvoslat lehetőségéről a hivatkozott jogszabályban tájékozódhat.

A méltányossági kérelmet a vizsgálatra jelentkezéssel együtt kérjük benyújtani!

Kérjük, hogy amennyiben Ön a honlapon leírtaknak megfelelően már dokumentáltan a köznevelési/szakképzési tanulmányai után keletkezett fogyatékossága miatt kéri eljárásunkat, díjmentesítés igénylését a kérelem beadásakor nyújtsa be! Ilyen esetekben az eljárás automatikusan költségtérítés-mentes.

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK ÜGYMENETE:

A vizsgálat kérése postai úton levélben (1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.) történik a kitöltött „Esetkezelés_kérése_nyomtatvány” beküldésével.

A kérelem nyomtatványa alább letölthető.

Kérjük a kérelemben felsorolt szükséges dokumentumok egyidejű benyújtását!

További dokumentumok bekérését szükség esetén egyénileg egyeztetjük.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az "Esetkezelés kérése nyomtatvány" kitöltése hiányos, vagy a kötelező dokumentumokat a Kérelmező nem csatolja, az ügykezelés automatikusan lezárásra kerül. Amennyiben a kérelem benyújtása után az esetkezelési folyamatban - egyénileg egyeztetve dokumentum pótlást kérünk, és az 30 napon belül nem történik meg, az ügyet lezárjuk.


Esetkezelés_kérése_nyomtatvány

Méltányossági kérelem fogyatékosság alapján

Méltányossági kérelem élethelyzet jövedelem alapján